Leest u bijgaande leveringsvoorwaarden goed door.

Download algemene voorwaarden

 
Algemene- en Leveringsvoorwaarden Quality Parket
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Quality Parket uitgebrachte prijsopgaven/offertes en gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Quality Parket en de koper zijn overeengekomen.
Artikel 2 Offertes
2.1 Alle door Quality Parket uitgebrachte prijsopgaven/offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De door Quality Parket uitgebrachte prijsopgaven/offertes hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening. Quality Parket heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De koper kan via onze internetwinkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Quality Parket via e-mail. Een overeenkomst tussen Quality Parket en de koper komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en akkoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwaarden.
3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de koper, dan heeft Quality Parket het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
3.3 Quality Parket kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.
3.3a Quality Parket heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order te annuleren, zonder opgaaf van reden. 
3.4 De koper dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Quality Parket van de koper een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.
Artikel 4 Prijs
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Quality Parket de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Quality Parket heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Quality Parket gehanteerde prijzen zijn af magazijn. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de koper. Levering binnen een straal van 20 km rond Donkerbroek zijn vrij van bezorgkosten boven een bedrag van €250,=.
Artikel 5 Levertijden
5.1 De door Quality Parket opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.
5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Quality Parket worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.
5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.4 Zodra bij Quality Parket bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd ( tijdsvenster van 2 uur ) per mail of telefonisch doorgegeven aan de koper. De koper mag altijd een voorkeur opgeven, wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
Artikel 6 levering
6.1 De levering geschiedt altijd op begane grond en met eigen transport van Quality Parket in Friesland, Groningen, Drenthe en Noordoostpolder ( excl. Waddeneilanden ). De overige provincies in overleg.
6.2 De levering geschiedt af bedrijf vanuit Donkerbroek, Friesland.
6.3 Indien de koper wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de koper zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de koper. Vanaf €. 250,00 wordt er gratis geleverd op de begane grond binnen een straal van 20 km rond Donkerbroek. Voor de overige plaatsen in Friesland, Groningen, Drenthe en Noordoostpolder (excl. Waddeneilanden) geldt een vrachttoeslag van € 25,00 bij bedragen onder € 500,=. De rest van Nederland in overleg.
6.4 De koper dient bij levering de factuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden de factuur. Niet ondertekende facturen zullen als correcte levering aangenomen worden.
6.5 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de koper dan is deze verplicht om extra bezorgkosten te betalen van € 45,00.
6.6 Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag worden doorgegeven aan de koper. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend op de begane grond geleverd.
6.7 De koper dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Quality Parket behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.
Artikel 7 Retourneren/ruilen
7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen; de vervoerskosten zijn voor rekening van de koper. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of de goederen onder de retour regeling vallen. Bij ophaal van goederen brengen wij altijd €. 45,00 ophaalkosten en verwerkingskosten in rekening. Wilt u pakken laminaat na de 14 dagen retourbrengen, dan zijn wij genoodzaakt 20% handelingkosten te berekenen ( informeer eerst vooraf ). Bij retourneren van een complete order brengen wij 20 % administratiekosten en €. 45,00 verzend- en verwerkingskosten in rekening.
7.2 Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in originele verpakking ).
7.3 Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: Niet voorraadartikelen, speciale bestellingen en houten vloeren.
Artikel 8 Betaling
8.1 Bij levering van de goederen aan de koper dient de koper het factuurbedrag per PIN of a contant te voldoen.
8.2 Indien de koper in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen, is de koper in verzuim en heeft Quality Parket het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de koper aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.
8.3 Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Quality Parket is de koper bevoegd om het factuurbedrag per bank te voldoen. Het factuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Quality Parket het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De koper verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een administratieve heffing te betalen van E. 45,00.
8.4 De koper is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Quality Parket blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de koper de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De koper is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.
Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Klachten van de koper over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Quality Parket gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Quality Parket verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.
10.2 Quality Parket is nimmer aansprakelijk voor schade die de koper stelt te hebben.
10.3 Quality Parket zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper te vergoeden. De koper vrijwaart Quality Parket voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.
Artikel 11 Garantie
11.1 Voor alle door Quality Parket geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Indien de koper een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Quality Parket de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.
Artikel 12 Ontbinding/Annuleren
12.1 Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Quality Parket gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de koper of de koper in privé, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Quality Parket het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Quality Parket ten laste van de koper heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Quality Parket.
13.2 Op alle overeenkomsten met Quality Parket waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing